Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Definisi Syari`at Islam

Cover buku "Syari'at Islam Membangun Peradaban"


Suara Darussalam |

Secara etimologi (bahasa), Syarî`at Islam berasal dari dua kata, yaitu Syarî`at dan Islam. Syarî`at bermakna المواضع تحدر الي الماء yaitu jalan menuju sumber mata air, jalan menuju sumber mata air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[1] Dengan kata lain, Syarî`at maknanya adalah jalan yang lurus. Dan orang yang tidak menjalankan Syarî`at berarti berjalan di atas jalan yang salah, yaitu jalan yang tidak lurus.

Demikian juga dengan pengerian ‘mata air’. Orang yang memegang Syarî`at berarti ada di sekitar sumber mata air. Ia tidak akan kehausan, sedangkan kebutuhan pada air adalah adalah kebutuhan mutlak dalam hidup.[2]  Sebaliknya, orang yang jauh dari sumber air atau Syarî`at, maka siapa saja pasti terancam kehausan yang akan membinasakan kehidupannya disebabkan kebutuhan terhadap air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kata Syarî`at berasal dari kata Syira’a al-Syai’a¸yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapaun istilah Syarî`at yang berasal dari kata Syir’ah dan Syarî`at berarti suatu tempat yang dijadikan sarana mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.[3]

Sementara secara terminologi (istilah), Syarî`at adalah “semua yang ditetapkan Allah Swt atas hambaNya berupa agama (ad-din) dari berbagai aturan”. Juga bisa didefinisikan sebagai “hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambaNya, baik melalui al-Qur’an ataupun dengan as-Sunnah Nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, pengakuan.[4]

Maksudnya, Syarî`at mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk aqidah, hukum dan Akhlak. Jadi Syarî`at ialah Islam itu sendiri. Namun belakangan kata Syarî`at diartikan para ahli sebagai sistem hukum dalam Islam.[5] Sementara Islam secara istilah (terminologis) adalah ‘ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.’

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Syarî`at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambaNya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis dan dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam al-Qur’an Allah Swt menyebut beberapa kata “syari’ah” diantaranya adalah:

 

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah: 18).

 

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًۭا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ

 ۖ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ

 

“Dia telah menSyarî`atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. QS. Asy-Syuura: 13.


[Dikutip dari buku "Syari'at Islam Membangun Peradaban", Pengantar Studi Syari'at Islam d Aceh. Karangan Teuku Zulkhairi]

[1] Ibnu Mandzur, Lisaan Al-‘Arab Jilid I, (Kairo: Darul Ma’arif, tt), hal. 3642

[2] Daud Rasyid, Indahnya Syarî`at Islam, (Jakarta: Usamah Press, 2010), hal. 1

                [3]Yusuf Al-Qardhawy, Membumikan Syarî`at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia, (Jakarta: Arasy Mizan, 2003), hal. 13

[4] Abdul Karim Zaydan, Al-Madkhal Liddirasati Asy-Syarî`at al-Islamiyah, (Alexandria: Dar Umar Ibn al-Khattab, cet. Ke empat, 1969), hal. 38-39

[5] Daud Rasyid, Indahnya Syarî`at…, hal. 2

 

Posting Komentar untuk "Definisi Syari`at Islam"